Edukacja kadry 2016-2018

Tytuł projektu: Zwiększenie Specjalistycznych Kompetencji Kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Organizacja Partnerska: Guardian Angel Secondary Resource Centre na Malcie

Czas trwania projektu: 01.06.2016 - 31.05.2018
Całkowita kwota dofinansowania: 30 338,00 EUR

Opis projektu: Uczestnikami projektu są nauczyciele naszej placówki, którzy wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach w Oxford International Study Centre w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności, a następnie będą upowszechniać poznane metody wśród grona pedagogicznego i innych osób zainteresowanych. Projekt przede wszystkim ma na celu nawiązanie współpracy i komunikatywności, umiejętności wymieniania się dobrymi praktykami z innymi pedagogami specjalnymi. Ma także na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnych w konwersacjach w języku angielskim w specjalistycznych zakresach: edukacji specjalnej, zagadnień dotyczących tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki zachowań trudnych, pedagogiki autyzmu i zespołu Aspergera. Służyć będzie poszerzeniu wiedzy na temat metody alternatywnej komunikacji opartej na intensywnej interakcji miedzy nauczycielem, a uczniem oraz poznaniu najnowszych trendów wspierania dzieci z niepełnosprawnością szczególnie dotyczącą autyzmu i zachowań trudnych.