Współpraca Szkół KA2 Polska - Malta 2016-2018

Tytuł Projektu: Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych.

AKCJA: KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

Organizacja Partnerska: Guardian Angel Secondary Education Resource Centre z Malty

Czas trwania : od 01. 09. 2016 r. do 30. 06. 2018 r.

Całkowita kwota dofinansowania : 60 325,00 EUR

 

OPIS PROJEKTU: 

Projekt pt. "Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych" realizowany jest przez dwie szkoły specjalne: Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (Polska) oraz Guardian Angel Secondary Education Resource Centre w Hamrun (Malta) przez okres 22 miesięcy. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie prowadzenia edukacji włączającej osoby z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie umiejętności podstawowych, do których w niniejszym projekcie zaliczono: 

1) zdolność nawiązania kontaktu z nowo spotkanymi osobami z odmiennego środowiska (jego komponenty to m.in.: inne otoczenie fizyczne, inna narodowość, inny język, inny krąg kulturowy), 

2) zdolność współpracy z niedawno spotkanymi osobami, 

3) umiejętność dobrania ubrania adekwatnego do pogody,

4) umiejętność bezpiecznego eksplorowania nowego otoczenia wyrażona poprzez bezpieczne spędzenie czasu wolnego w pobliżu miejsca zakwaterowania. 

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez działania realizowane w trakcie projektu, w tym m.in. udział pracowników oraz uczniów wraz z opiekunami w tygodniowej wizycie w organizacji partnerskiej. Odbędą się działania związane z uczeniem się/nauczaniem oraz szkoleniami. Realizacja działań zostanie wsparta jednoczesnym opracowaniem bogatej dokumentacji projektowej, z której ostatecznie wyłoni się program uczenia oparty na metodologii uczenia najskuteczniejszej dla tych uczniów - podejścia zintegrowanego i wykorzystania uczenia się przez doświadczenie. Program będzie nosił tytuł „Ja w nowym miejscu wśród nowych znajomych" i ma potencjał, aby być wykorzystywanym przez inne placówki prowadzące kształcenie specjalne. W trakcie programu w obu placówkach odbywać się będą zajęcia, warsztaty, imprezy okolicznościowe w czasie których uczniowie poznawać będą partnerskie kraje, ich tradycje i zwyczaje. Punktem kulminacyjnym będzie podróż samolotem do rówieśników Z Malty i odwrotnie. Te niesamowite wydarzenia pozwolą pokonać lęk przed podróżą samolotem oraz naukę przez doświadczenie. Wymiana uczniów stworzy możliwość spotkania się osób z dwóch różnych krajów, tak dalekich od siebie. Praca w międzynarodowym gronie ekspertów - nauczycieli kształcenia specjalnego znacząco podniesie jakość pracy szkół partnerskich i na uatrakcyjnienie procesów nauczania. 

Dzięki udziałowi w projekcie kompetencje społeczne nabędą osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami. W działania te zaangażowanych będzie po 25 uczestników projektu w każdej z organizacji partnerskich.