Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2020-2023

Tytuł projektu:

„Matematyka to zabawa! Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”

Koordynator projektu: Guardian Angel Resource Centre Malta

Nr projektu: KA229-45EE2977-EN 2020 

Czas trwania : 01.09.2020 r. -  31.08.2023 r. 

Budżet projektu 38.650,00 EUR

Projekt obejmuje:

- dwa krótkoterminowe szkolenia nauczycieli w Polsce oraz dwa krótkoterminowe szkolenia nauczycieli na Malcie, 

- krótkoterminowe wymiany grup uczniów- dwie dla uczniów z Polski oraz dwie dla uczniów z Malty.

Uczestnikami naszego projektu są uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej oraz nauczyciele partnerskich szkół.

Każdemu ze uczniów biorących udział w projekcie zostanie przydzielony opiekun, który będzie wspierał ucznia w osiągnięciu jak najpełniejszego udziału w projekcie. Mentor weźmie również udział w mobilności swoich uczniów.

Poprzez działania projektowe nasi uczniowie rozwiną kluczowe umiejętności i kompetencje, które obejmują:

- umiejętność wykonywania operacji matematycznych;

- umiejętność dopasowania odpowiednich działań matematycznych do rzeczywistych sytuacji;

- zrozumienie zależności niezbędnych do wykonywania obliczeń pamięciowych;

- dostrzeganie zależności liczbowych;

- umiejętność zastosowania wiedzy m.in. wyuczone czynności matematyczne, w nowych sytuacjach;

- czytanie i pisanie.

Nauczyciele i pedagodzy specjalni rozwiną swoje umiejętności i warsztat pracy poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy edukatorami w naszych placówkach, Przyczyni się to do jeszcze lepszego wspierania rozwoju swoich uczniów oraz nabywanie przez nich umiejętności i kompetencji w zakresie, który obejmuje projekt.

Opracowany zostanie e-book opisujący stosowane przez nas metody. Metody te, wraz ze zbiorem konkretnych scenariuszy zajęć, będą adresowane do edukatorów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.