Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane materiały audiowizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • wybrane zdjęcia nie posiadają w pełni dostępnych transkrypcji,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-12
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Misiak-Hojka, m.misiak-hojka@zss-slupia.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627822287. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

3 niezależne wejścia do budynku, w tym 2 dostosowane dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku szkoły i wyjście jest ograniczone konieczny kontakt z pracownikiem szkoły 627 822 287

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek 2 kondygnacyjny, posiada windę, za pomocą której można dotrzeć na każdy poziom budynku. Na parterze oprócz sal lekcyjnych znajduje się sekretariat gabinet dyrektora , gabinet pedagogów, pokój nauczycielski , świetlica i księgowość.1 piętro to sale lekcyjne sala sensoryczna oraz gabinet logopedy. Na 2 piętrze znajdują się oprócz sal lekcyjnych biblioteka i gabinet psychologa. Łącznikiem na parterze można dotrzeć do sali gimnastycznej. Kompleks szkolny posiada kryty basen do którego prowadzi wejście zewnętrzne od strony wschodniej szkoły . Jest ono przystosowane dla osób na wózkach-podjazd dla wózków inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy wejściu głównym i od strony dziedzińca znajduje się pochylnia (podjazd) dla wózków inwalidzkich. Trzecie wejście od strony wschodniej budynku to wejście na parter szkoły. W budynku nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W kolejnym roku planujemy utworzyć miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

do góry