Grafika BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

 • szkoła podstawowa specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w cyklu sześcioletnim,
 • gimnazjum specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo – w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi cyklu trzy letnim
 • ponadgimnazjalna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w cyklu trzy letnim.

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką publiczną.

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje

 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu.

Podstawę prawną stanowią

 • Konstytucja RP,
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz wszystkie akty wykonawcze,
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.,
 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz wszystkie akty wykonawcze,
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 r. nr 35, poz. 228 ze zm.; tj.: Dz. U. z 2002 nr 11, poz. 109 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą,
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj.: Dz. U. nr 147, poz. 1231 ze zm.),
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485),
 • Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 179 ze zm.), Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich;

Przedmiot działalności i kompetencje

Główne cele edukacyjne szkoły

 • wyposażenie uczniów w zasób wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia specjalnego,
 • wdrażanie do możliwie samodzielnego funkcjonowania w życiu,
 • społeczna integracja dziecka ze środowiskiem,
 • zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2024-05-20 10:22
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2024-05-20 10:27
Wytworzenie publikacji
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 2024-05-20 10:27
Zatwierdzenie
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 2024-05-20 10:27
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin:
wczytuję
do góry