Edukacja Kadry 2018-2021

16/05 2024

Tytuł projektu:

„Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększania szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”

Do głównych celów projektu należało:

  1. Wzmocnienie działań szkoły w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną.
  2. Wzmocnienie działań szkoły w przygotowaniu do możliwie najbardziej samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną w codziennym życiu.
  3. Poznanie i wprowadzenie TIK wspomagających proces nauczania, rewalidacji, kompensacji uczniów naszej placówki.
  4. Poznanie i wprowadzenie TIK pomagających osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną w codziennym funkcjonowaniu.
  5. Zdobycie doświadczenia w pracy z uczniami niepolskojęzycznymi, zwłaszcza z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji.

W ramach projektu odbyły się 32 mobilności: 8 typu job shadowing, 2 typu teaching assignment, a 16 nauczycieli wzięło udział w specjalistycznych szkoleniach. Główne działania projektowe to udział w powyższych mobilnościach, a następnie wdrażanie poznanych metod i narzędzi do codziennej pracy z uczniami oraz upowszechnienie tej wiedzy i umiejętności wśród grona pedagogicznego i poza organizacją wysyłającą.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry