Edukacja kadry 2016-2018

16/05 2024

Tytuł projektu: Zwiększenie Specjalistycznych Kompetencji Kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Organizacja Partnerska: Guardian Angel Secondary Resource Centre na Malcie

Czas trwania projektu: 01.06.2016 - 31.05.2018
Całkowita kwota dofinansowania: 30 338,00 EUR

Opis projektu: Uczestnikami projektu są nauczyciele naszej placówki, którzy wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach w Oxford International Study Centre w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności, a następnie będą upowszechniać poznane metody wśród grona pedagogicznego i innych osób zainteresowanych. Projekt przede wszystkim ma na celu nawiązanie współpracy i komunikatywności, umiejętności wymieniania się dobrymi praktykami z innymi pedagogami specjalnymi. Ma także na celu zwiększenie kompetencji komunikacyjnych w konwersacjach w języku angielskim w specjalistycznych zakresach: edukacji specjalnej, zagadnień dotyczących tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki zachowań trudnych, pedagogiki autyzmu i zespołu Aspergera. Służyć będzie poszerzeniu wiedzy na temat metody alternatywnej komunikacji opartej na intensywnej interakcji miedzy nauczycielem, a uczniem oraz poznaniu najnowszych trendów wspierania dzieci z niepełnosprawnością szczególnie dotyczącą autyzmu i zachowań trudnych.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry